Alminnelige leievilkår - aal 2007

1. Alminnelige vilkår

Disse vilkår gjelder ved utleie av Utleiers utstyr når Utleier og Leietager skriftlig eller på annen måte har avtalt dette. Avvik fra vilkårene må avtales skriftlig for å være gyldige. Opplys - ninger gitt i produktinformasjon, prislister og lignende, samt opplysninger oppgitt på annen måte, er bindende kun i den utstrekning partenes avtale uttrykkelig henviser til disse.

2. Definisjoner

Med Emballasje menes beholder for forvaring og transport av gass, som gassflaske, gassflaskepakker, gassflaskeflak, kurv for gassflasker, transportable kar, transportable tanker eller kasser for tørris. Med Gasstasjon menes stasjonært utstyr hos Leietager for produksjon, separasjon, lagring og/eller distribusjon av gass, for eksempel lagringstank eller gassblander. Med Leieavtale menes en avtale mellom Utleier og Leieta - ger vedrørende leie av Utstyr. Med Utstyr menes Emballasje, Gasstasjon og alt annet ut - styr som Utleier leier ut.

3. Leieavtalens omfang

Leieavtalen omfatter det Utstyr Leietager i henhold til utfylt leveransebekreftelse, eller annet dokument, leier. Ved Leietagers innbytte av Emballasje, kan Utleier levere tilbake tilsvarende Emballasje.

4. Leie

Leie debiteres løpende fra og med den dag Utstyret stilles til Leietagers disposisjon. Leie for Utstyr som leies for et bestemt tidsrom, betales forskuddsvis for hele eller deler av leieperioden. Leie for Emballasje som leies for et ubestemt tidsrom, beta - les etterskuddsvis (dagleie). Hvis Leietager betaler forskudds - leie for et bestemt tidsrom og ikke tilbakeleverer Emballasjen etter periodens utløp, alternativt ikke betaler forskuddsleie for en ny periode, vil leie etter periodens utløp debiteres etter - skuddsvis (dagleie). Det samme gjelder hvis Leietager etter leieperiodens utløp ikke tilbakeleverer Utstyret til Utleier etter bestemmelsene i disse vilkår. Leien fremgår av Utleiers til enhver tid gjeldende prisliste. Leveransebekreftelsen utgjør grunnlaget for beregning og fak - turering av leien. Leietager er ikke forpliktet til å betale leie for perioder da han, på grunn av feil som faller inn under Utleiers ansvarsom - råde, ikke har kunnet benytte Utstyret.

5. Betalingsvilkår

Betalingsvilkår fremgår av Utleiers til enhver tid gjeldende prisliste. Av denne fremgår også Utleiers fakturerings-, forsin - kelses- og purregebyrer samt forsinkelsesrente.

6. Levering av Utstyr

Utstyret stilles til Leietakers disposisjon Ex Works Utleiers la - ger. Mot tilleggsbetaling kan Utleier påta seg å transportere Utstyret CIP Leietagers anlegg. De her angitte vilkår skal tolkes i henhold til INCOTERMS gjeldende ved avtalens inngåelse. Leietager, eller person oppgitt av Leietager, skal være tilstede ved overlevering. Ved overlevering skal Leietager og Utleier kontrollere at antall levert Emballasje stemmer overens med det som er notert på leveransebekreftelsen, samt at le - veransebekreftelsen er forsynt med korrekt kundenummer. Leietager skal bekrefte mottagelsen ved underskrift på leve - ransebekreftelsen. Eventuelle avvik skal noteres på leveranse - bekreftelsen. Dersom ov erlevering, etter særskilt avtale i hvert enkelt tilfelle, skjer på Leietagers anlegg uten at Leietager er tilstede, skal Utleier kontrollere at opplysningene på leveransebekref - telsen er korrekte. Utleier skal deretter notere på leveranse - bekreftelsen at Leietager ikke har vært tilstede, samt snarest mulig underrette Leietager om at leveranse har funnet sted. Slik underretning kan skje ved at Utleier legger leveransebe - kreftelsen i en til dette formål anvist postkasse, eller annet sted avtalt mellom partene. Opplysningene i leveransebe - kreftelsen skal med dette anses å være korrekte, med mindre Leietager kan påvise det motsatte.

7. Tilbakelevering av Utstyret

Leietager skal besørge retur av Utstyret til sted anvist av Utleier. I tilfeller hvor transport av Emballasje til Leietager besørges av Utleier, påtar Utleier seg mot tilleggsbetaling å foreta retur av et tilsvarende antall Emballasje. Slik Emballasje skal være klar for transport og holdes tilgjengelig for lasting på henteplassen. Hvis aktuelt, skal ventilbeskyttelse være montert. Leietager skal besørge nødvendig transportdokumenta - sjon for returtransport. Dersom Leietager unnlater å besørge slik transportdokumentasjon har Utleier rett til å besørge dette for Leietakers regning. Ved retur av Emballasje skal Leietager og Utleier kontrollere at antall returnert Emballasje notert på leveransebekreftelsen stemmer overens med faktisk antall returnert Emballasje, samt at leveringsblanketten er forsynt med korrekt kundenummer. Utleier skal bekrefte mottagelsen ved underskrift på leve - ransebekreftelsen. Gassflaske, Gassflaskepakke og Gassflaskeflak skal tilbak - eleveres Utleier med restgasstrykk. Leietager har ikke rett til erstatning for slik restgass.

8. Leietagers ansvar

Leietager plikter å følge myndighetenes forskrifter og Utleiers an - visninger vedrørende transport, lagring og utnyttelse av Utstyret. Leietager skal bevare Utstyret og behandle det med forsik - tighet. Leietager er ansvarlig for tap av eller skader på Utstyret fra det tidspunkt Utstyret overleveres ham til det er tilbakele - vert Utleier, uavhengig av om tapet eller skaden forårsakes av mangel på beskyttelse og tilsyn eller av andre årsaker. Leietager har ikke rett til selv å utbedre tap eller skade, men skal umiddelbart underrette Utleier om at slikt tap eller skade har oppstått. Utleier skal deretter utbedre tapet eller skaden mot særskilt vederlag. Om så ikke skjer innen rimelig tid, har Leietager rett til å utbedre tapet eller skaden for egen risiko og kostnad. Leietager skal ta alle rimelige forholdsregler for å be - grense skade som skyldes feil Utleier svarer for. Leietager har ikke rett til selv å utbedre slike feil, men skal umiddelbart underrette Utleier. Leietager skal påse at Emballasje i form av en lukket be - holder, bare fylles med gass av Utleier. Leietager får ikke overlevere, utlåne, utleie, pantsette eller på annen måte rettslig forføye over det leide Utstyret. Leieta - ger kan ikke, uten Utleiers skriftlige samtykke, flytte, forandre eller komplettere Gasstasjonen. Ved en eventuell begjæring om utlegg, eller ved konkurs, skal Leietager umiddelbart informere Utleier om dette, samt underrette henholdsvis namsmannen og bobestyrer om Utlei - ers eiendomsrett til Utstyret.

9. Reklamasjon

I tilfelle av mangel ved Utstyret, må Leietager reklamere over - for Utleier uten opphold, etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget dette. Reklamasjonen skal inneholde en beskrivelse av mangelen. Dersom Utleier har debitert uriktig leie, må Leietager re - klamere overfor Utleier uten opphold etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget dette. Utleiers forpliktelse til å rette feildebiteringen er begrenset til 12 (tolv) måneder tilbake i tid, regnet fra datoen for utsendelse av siste leiefaktura. Dersom Leie tager reklamerer, og det viser seg at det ikke foreligger noen mangel som Utleier er ansvarlig for, har Utleier rett til erstatning for det arbeid og de kostnader reklamasjonen har påført Utleier.

10. Utleiers ansvar

Utstyret skal på tidspunktet for overlevering til Leietager være i god stand og i overensstemmelse med avtalte spesifikasjo - ner. For det tilfelle at Utstyret er beheftet med en mangel, og mangelen medfører en ikke uvesentlig ulempe for Leietaker, skal Utleier, uten unødig opphold, avhjelpe mangelen eller bytte ut Utstyret. Utleier er ansvarlig for tap, skade eller feil på Utstyret som skyldes Utleiers handlinger eller unnlatelser. Dersom ikke Utleier innen 30 (tretti) dager fra mottagelsen av en reklamasjon har utbedret mangelen, har Leietager rett til å heve avtalen.

11. Produktansvar

Leietager skal holde Utleier skadesløs i den utstrekning Utleier ilegges ansvar overfor tredjemann for slik skade eller slikt tap som Utleier ikke er ansvarlig for overfor Leietager i henhold til dette punkts annet avsnitt. Utleier har ikke ansvar for skade eller tap Utstyret forårsaker: a) på fast eiendom eller løsøre, eller følgene av slik skade eller slikt tap, dersom skaden eller tapet inntreffer da Utstyret er i Leietagers besittelse, eller b) på produkter fremstilt av Leietager, eller på produkter hvor Leietagers produkter inngår, eller for tap eller skade på eiendom som disse produkter forårsaker på grunn av egenska - per ved Utstyret. Nevnte begrensninger i Utleiers ansvar gjelder ikke der - som Utleier har forårsaket skaden eller tapet ved grov uakts - omhet. Fremsetter tredjemann krav mot Utleier eller Leietager om erstatning for tap eller skade nevnt i dette punkt, skal den an - nen part umiddelbart underrettes om dette. Utleier og Leietager forplikter seg til å vedta som verne - ting den domstol eller den voldgiftsrett som måtte behandle erstatningskrav mot noen av dem, dersom kravet bygger på skade eller tap som påstås å være forårsaket av Utstyret. Det innbyrdes ansvar mellom Leietager og Utleier skal dog alltid avgjøres i henhold til pkt. 17.

12. Merking av Utstyret

Utleier har rett til å forsyne Utstyret med sine særskilte kjen - netegn. Leietager har ingen rett til å fjerne eller endre slik merking uten Utleiers skriftlige samtykke.

13. Overdragelse av Leieavtalen

Leietager kan ikke uten Utleiers skriftlige samtykke overføre sine forpliktelser og/eller rettigheter i henhold til Leieavtalen til tredjemann.

14. Force majeure

Dersom oppfyllelsen av Leieavtalen blir umulig eller urimelig byrdefullt p.g.a. omstendigheter som krig, inngrep fra myndig - hetene, opprør, uroligheter, innskrenkninger i energitilførsel, arbeidskonflikter, forbud, restriksjoner, uteblivelse av tillatel - ser, ulykkeshendelser, maskinhavari, ugunstige transport- eller værforhold, avbrudd eller forstyrrelser i telekommunikasjonen, innskrenkninger i tilførselen av drivkraft, eller mangler ved el - ler forsinkelser av leveranser fra underleverandører grunnet slike omstendigheter, skal den berørte part i tilsvarende grad fritas for sine forpliktelser. Ovennevnte omstendigheter utgjør fritaksgrunner kun dersom en part ikke med rimelighet kunne forutse en slik om - stendighet på tidspunktet for avtalens inngåelse og dersom han heller ikke med rimelighet kunne unngå eller overvinne følgene av en slik omstendighet. En part som ønsker å påberope seg en fritaksgrunn, skal uten opphold skriftlig underrette den annen part om at en fri - taksgrunn er oppstått, samt om dens opphør. Uansett hva som ellers følger av det ovennevnte, har beg - ge parter rett til å heve Leieavtalen ved skriftlig meddelelse til den annen part dersom oppfyllelsen forsinkes med mer enn 6 (seks) måneder p.g.a. fritaksgrunner angitt i dette punkts før - ste avsnitt.

15. Ansvarsbegrensning

Utleier har ikke ansvar utover det som utrykkelig fremgår av denne avtalen. Dette gjelder ethvert tap iberegnet, men ikke begrenset til, produksjonstap, tapt fortjeneste eller annet øko - nomisk følgetap. Denne begrensning av utleiers ansvar gjelder dog ikke dersom skaden er forårsaket gjennom grov uaktsom - het.

16. Personopplysninger

Utleier behandler personopplysninger om Leietager i den hensikt å kunne stille til rådighet avtalte tjenester/produkter, administrere partenes avtaleforhold, for markedsføringsformål (inklusive direkte markedsføring), for kundeprofilering samt fakturering etc. Ved å gi personopplysninger (innbefattet per - sonnummer i aktuelle tilfeller) ved avtalens inngåelse, sam - tykker Leietager i en slik bruk av personopplysninger. Leieta - ger kan kreve informasjon om hvilke personopplysninger som behandles av Utleier. Utleier har videre plikt til på Leietagers oppfordring å rette opp uriktige personopplysninger.

17. Tvist

En eventuell tvist mellom Leietager og Utleier skal endelig av - gjøres i henhold til det Internasjonale Handelskammers vold - giftsregler, av en eller flere voldgiftsmenn utpekt i henhold til disse regler. Voldgiftsforhandlingene skal finne sted der Utleier har sitt forretningssted og den der gjeldende lovgivning skal legges til grunn. Dersom Leietager er å anse som forbruker, skal tvisten avgjøres ved de ordinære domstoler.