Alminnelige leveringsbetingelser for gass mm – alg 2007

1. Alminnelige vilkår

Disse leveringsbetingelsene gjelder når partene skriftlig eller på annen måte har avtalt det. Avvik fra betingelsene må avtales skriftlig for å være gjeldende. Opplysninger i produkt - informasjon, prislister og lignende, samt opplysninger gitt på annen måte, er bindende kun i den utstrekning partenes avtale uttrykkelig henviser til dem.

2. Definisjoner

Med Gass i flaske menes gass som oppbevares under trykk i lukkede beholdere. Med Gass i flytende form menes nedkjølt gass som ved atmosfærisk trykk eller under overtrykk er i væskeform, for eksempel flytende argon, nitrogen, oksygen eller karbondioksid. Med Tørris mene s karbondioksid i fast form. Med Emballasje menes beholdere for oppbevaring og transport av gass, som gassflaske, gassflaskepakke, gassflas - keflak, kurv for gassflasker, transportabelt kar, transportabel tank eller eske for Tørris. Med Gasstasjon menes stasjonært utstyr hos Kjøper for produksjon, separasjon, lagring og/eller distribusjon av gass, for eksempel lagringstank eller gassblandere. Med Utstyr menes Emballasje, Gasstasjon og annet utstyr som Selger stiller til rådighet som et ledd i oppfyllelsen av sine forpliktelser i samsvar med gassleveringsavtalen.

3. Mengdebestemmelse etc.

Gass i flaske trykkbestemmes ved en temperatur på +15°C. Angitte gassvolumer for komprimerte gasser er en funksjon av gassflaskens indre volum, nominelle fyllingstrykk og gasspesi - fikke faktorer, om ikke annet angis særskilt. Gas s i flaske som er i væskeform under trykk ved romtem - peratur og gasser oppløst i en væske, f.eks. acetylen, mengde - bestemmes gjennom veiing. Gas s i flytende form mengdebestemmes gjennom veiing eller volummåling. Mengde angis enten som vekt i kilogram (kg), som volum i liter (l) i flytende form eller kubikkmeter (m³) i gassform ved +15°C og 98,07 kPa (0,9807 bar). Omregnings - faktorer stilles til rådighet av Selger på oppfordring. Tørris mengdebestemmes gjennom veiing.

4. Kvalitet og dokumentasjon

Levert gass og Tørris skal oppfylle Selgers spesifikasjoner. Sel - ger stiller til rådighet slike spesifikasjoner på oppfordring fra Kjøper. Mot særskilt vederlag stiller Selger også sporingsbevis, kvalitetsbevis og analysesertifikat til rådighet, under forutset - ning av at dette ønskes ved bestilling.

5. Leveringsvilkår

Gass i flaske og Gass i flytende form i Emballasje leveres Ex Works Selgers eller Selgers representants utsalgssted. Mot særskilt vederlag kan Selger tilby å levere CIP Kjøper eller hos en av Kjøper anvist mottager. L everingsstedet for Gass i flytende form i Gasstasjon er Gasstasjonens utgående tilkobling (ventil, flens eller tilsva - rende), med mindre annet er avtalt. Dersom Kjøper stiller Gasstasjon eller Emballasje til rådighet, eller Kjøper har et system der Gass i flytende form sirkulerer, er leveringsstedet Gasstasjonens, alternativt Emballasjens inngående tilkobling. Tørris leveres Ex Works Selgers produksjonsanlegg for Tør - ris, eller et annet sted anvist av Selger. L everingsvilkårene skal tolkes i henhold til INCOTERMS gjeldende ved avtalens inngåelse.

6. Mottagelse

Kjøper skal innenfor sitt område, eller på en av Kjøper anvist mottagelsesplass, holde en fri, fremkommelig og for øvrig brukbar vei for lange og tunge kjøretøy frem til Gasstasjonen. Denne forpliktelsen gjelder døgnet rundt for Kjøpere med Gas - stasjon, og for øvrige Kjøpere i løpet av deres normale arbeids- eller åpningstider. Dersom Kjøper ikke medvirker til at avtalemessig levering kan skje, av en annen grunn enn angitt i punkt 14, har Selger rett til erstatning for ventetid og andre kostnader påført Selger. K jøper og Selger skal kontrollere at korrekt kundenummer og korrekt mengde gass er notert på leveransebekreftelsen. Kjøper, eller en av Kjøpers anviste mottagere, skal være til - stede ved levering og uten opphold bekrefte leveransen, al- ternativt den mengde gass som er påfylt Gasstasjonen, ved underskrift av leveransebekreftelsen. Eventuelle avvik skal noteres på leveransebekreftelsen. Er Kjøper ikke tilstedet ved levering, skal Selger kontrollere at opplysningene på leveran- sebekreftelsen er korrekte. Selgere skal dermed markere på leveransebekreftelsen at Kjøper ikke var tilstede, samt snarest mulig deretter underrette Kjøper om at levering eller overfyl- ling til Gasstasjonen har skjedd. Slik underrettelse kan skje ved at Selger legger leveransebekreftelsen i postkasse for dette formål eller på annen avtalt plass. Opplysningene i leveranse - bekreftelsen skal med dette anses å være riktige med mindre Kjøper ikke kan bevise det motsatte.

7. Levering av gass til Gasstasjon eller i Emballasje som stil - les til rådighet av Kjøperen

Ved levering av gass i Emballasje eller til Gasstasjon som stilles til rådighet av Kjøper har Selger rett til vederlag for merkost - nader i forbindelse med særskilt håndtering og leveringsplan - legging. Selger har, ved innbytte av Emballasje som stilles til rådighet av Kjøper, rett til å levere gass i annen Emballasje av tilsvarende slag. L evering av gass i samsvar med dette punkt skjer kun un - der forutsetning av at Emballasje eller Gasstasjon oppfyller de krav som er satt av offentlige myndigheter eller Selger.

8. Merking av utstyr

Selger har rett til å forsyne Utstyr med egne særskilte kjen - netegn. Kjøper har ikke rett til å fjerne eller endre slik merking uten Selgers skriftlige samtykke.

9. Sikkerhet, behandling og tilsyn

Kjøper har plikt til å følge myndighetenes forskrifter og Selgers anvisninger med hensyn til transport, lagring og bruk av levert gass og Tørris samt behandling og tilsyn av Utstyr. Kjøper skal bevare Utstyret og håndtere det med forsiktighet. Kjøper må svare for skade på eller tap av Utstyr som ikke er forårsaket av Selger mens den er i Kjøpers besittelse. Kjøper skal umid - delbart underrette Selger ved feil på utstyret. Kjøper skal ta alle rimelige forhåndsregler for å begrense skade som følge av slike feil. Selger skal ved installasjon og demontering av Utstyr samt ved levering av gass og Tørris følge de offentligrettslige regler for ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet. Gas sflaske, gassflaskepakke og gassflaskeflak skal overla - tes til Selger med restgasstrykk. Kjøper har ikke rett til erstat - ning for slik restgass

10. Pris og betalingsvilkår

Med mindre annet er skriftlig avtalt skal Selgers gjeldende pris og betalingsvilkår per leveringsdagen komme til anvendelse. Disse fremgår av Selgers prisliste. Av denne fremgår også Selgers gjeldene fakturerings-, forsinkelses- og purregebyrer samt forsinkelsesrente.

11. Mangler

Har Selger levert mangelfull gass eller Tørris, skal Sel - ger så snart som mulig, og uten kostnad for Kjøper, levere kontraktsmessige gass eller Tørris. Har Selger besørget trans - porten ved det opprinnelige leveransetilfellet, skal Selger også ved erstatningsleveringen besørge og bekoste transporten. Har Selger ikke levert Kjøper kontraktsmessig Gass eller Tørris innen ti dager etter å ha mottatt skriftlig påminnelse, har kjøper rett til å heve avtalen hva angår den mangelfulle leveringen.

12. Reklamasjon

I tilfelle mangelfull leveranse av Gass eller Tørris, må Kjøper reklamere overfor Selger uten opphold etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget dette. Reklamasjonen skal inneholde en beskrivelse av mangelen ved leveransen. Dersom Kjøper ikke reklamerer innen 1 (ett) år fra leve - ring har skjedd eller skulle ha skjedd, taper han retten til å gjøre krav gjeldende på grunn av mangelen. Dersom Kjøper reklamerer og det viser seg at det ikke foreligger noen mangel som Selger er ansvarlig for, har Selger rett til erstatning for det arbeid og de kostnader reklamasjonen har forårsaket Selger.

13. Produktansvar

Kjøper skal holde Selger skadesløs i den utstrekning Selger ilegges ansvar overfor tredjemann for slik skade eller slikt tap som Selger ikke har ansvar for overfor Kjøper i henhold til dette punkts annet avsnitt. Selger har ikke ansvar for skade eller tap som levert gass eller Utstyr forårsaker: → på fast eiendom eller løsøre, eller følgene av slik skade el ler slikt tap, dersom skaden eller tapet inntreffer når Gas sen eller Utstyret er i Kjøpers besittelse, eller → på produkter fremstilt av Kjøper, eller på produkter h vor Kjøpers produkter inngår, eller for skade eller tap på eiendom som disse produkter forårsaker på grunn av egensk aper ved levert Gass eller Utstyr. Nevnte begrensninger i Selgers ansvar gjelder ikke om Selger har forårsaket skaden eller tapet ved grov uaktsomhet. Fremsetter tredjemann krav mot Selger eller Kjøper dersom er - statning for skade eller tap som nevnt i dette punkt, skal den annen part umiddelbart underrettes om dette. Selger og Kjøper forplikter seg til å vedta som verneting den domstol eller den voldgiftsrett som måtte behandle erstat - ningskrav mot noen av dem, dersom kravet bygger på skade eller tap som påstås å være forårsaket av levert gass eller Ut - styr. Det innbyrdes forhold mellom Kjøper og Selger skal dog alltid avgjøres i henhold til punkt 20.

14. Force majeure

Dersom oppfyllelsen av avtalen blir umulig eller urimelig byr - defull p.g.a. omstendigheter som krig, inngrep fra offentlige myndigheter, opprør, uroligheter, innskrenkninger i energitil - førsel, arbeidskonflikter, forbud, restriksjoner, uteblivelse av tillatelser, ulykkeshendelser, maskinhavari, ugunstige trans - port- eller værforhold, avbrudd eller forstyrrelser i telekom - munikasjonen, innskrenkninger i tilførselen av drivkraft eller mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleveran - dører som forårsakes av slike omstendigheter, skal den berørte part i tilsvarende grad fritas fra sine forpliktelser. Ov ennevnte omstendigheter utgjør fritaksgrunner kun dersom en part ikke med rimelighet kunne forutse en slik om - stendighet på tidspunktet for inngåelse av avtalen og dersom han heller ikke med rimelighet kunne unngå eller overvinne følgene av en slik omstendighet. En part som ønsker å påberope seg en fritaksgrunn, skal uten opphold skriftlig underrette den annen part om at en fritaksgrunn er oppstått, samt om dens opphør. Uanse tt hva som ellers følger av det ovennevnte har hver part rett til å heve avtalen, etter skriftlig meddelelse om dette til den andre part, dersom oppfyllelsen av avtalen forsinkes mer enn 6 (seks) måneder p.g.a. fritaksgrunner angitt i dette punkts første avsnitt.

15. Forsinkelse

Om Selger er forsinket med sin levering av andre grunner enn angitt i punkt 14, og forsinkelsen ikke beror på forhold hos Kjø - per, har Kjøper krav på erstatning. Selgers erstatningsansvar er begrenset til: 0 ,5 % av den avtalte pris for den forsinkede leveransen for hver hele uke utsettelsen varer, opp til et maksimalt beløp tilsvarende 7,5 % av den avtalte pris. Hvis kun en del av leve - ransen er forsinket skal erstatningen beregnes av den del av prisen som svarer til den forsinkede del av leveransen.

16. Ansvarsbegrensning

Selger har ikke noe ansvar utover hva som uttrykkelig fremgår av denne avtalen. Dette gjelder ethvert tap iberegnet, men ikke begrenset til, produksjonstap, tapt fortjeneste eller annet økonomisk følgetap. Denne begrensning av Selgerens ansvar gjelder dog ikke dersom skaden er forårsaket ved grov uakt - somhet.

17. Heving av avtale

Hver av partene har rett til å si opp avtalen dersom den annen part i vesentlig grad misligholder sine forpliktelser etter denne avtalen, og ikke retter opp forholdet innen 30 (tredve) dager etter mottagelse av skriftlig krav om dette.

18. Diverse

Selger forbeholder seg retten til å unnlate å levere til Kjøper, selv om slik levering omfattes av avtalen, dersom Kjøper ikke har de nødvendige tillatelser, eller dersom leveransen av an- dre grunner skulle stride mot sikkerhetsbestemmelser utferdi - get av offentlig myndighet eller Selger. Har Selger påtatt seg å tilkoble Utstyr til Kjøpers gassys - tem, har Selger rett til å unnlate dette dersom gassystemet ikke oppfyller sikkerhetsbestemmelser utferdiget av offentlig myndighet eller Selger.

19. Personopplysninger

Selger behandler personopplysninger om Kjøper i den hen - sikt å kunne stille til rådighet avtalte tjenester/produkter, administrere partenes avtaleforhold, for markedsføringsfor - mål (innbefattet direkte markedsføring), for kundeprofilering samt fakturering etc. Ved å gi personopplysninger (innbefat - tet personnummer i aktuelle tilfeller) ved avtalens inngåelse, samtykker Kjøper til slik behandling av personopplysninger. Kjøper kan kreve informasjon om hvilke personopplysninger som behandles av Selger. Selger har videre plikt til på Kjøpers oppfordring å rette opp uriktige personopplysninger.

20. Tvist

En eventuell tvist mellom Kjøper og Selger skal endelig avgjø - res i henhold til det Internasjonale Handelskammers voldgifts - regler, av en eller flere voldgiftsmenn utpekt i samsvar med disse regler. Voldgiftsforhandlingene skal finne sted der Selger har sitt forretningssted, og den der gjeldende lovgivning skal legges til grunn. Dersom Kjøper er å anse som forbruker, skal en eventuell tvist avgjøres ved de ordinære domstoler.